Sea Eagle Mushroom Anchor Kit for Kayaks. MUSHANCKIT